ประกวดคลิปวิดีโอ โครงการนวัตกรรมรักษ์โลก ประจำปี 2566 ในหัวข้อ “วันดูแลโลก…บ้านส่วนรวมของเรา”

ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 23:59 น.

Days
Hours
Minutes
Seconds
กิจกรรมปิดรับสมัครแล้ว
ประกวดคลิปวีดีโอ วันดูแลโลก...บ้านส่วนรวมของเรา

ขอเชิญร่วมสร้างพลังแห่งความรักกับโครงการนวัตกรรมรักษ์โลก ประจำปี 2566 (The Power of Love 2023) ในกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 3 นาที ในหัวข้อ “วันดูแลโลก…บ้านส่วนรวมของเรา” คลิปที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับ “เงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท ” จากการท่าเรือแห่งประเทศไทย โล่เกียรติคุณจากคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม วุฒิสภา และของที่ระลึก

วัตถุประสงค์โครงการ

 1. เพื่อเผยแพร่พระสมณสาส์นสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เกี่ยวกับการดูแลรักษาโลก บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน
 2. เพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้ให้สังคมหันมาสนใจ และร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการเสวนาเพื่อหาข้อเสนอและการปฏิบัติที่เราเข้ามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
 3. เพื่อเชิญชวนให้คนรุ่นใหม่ในสังคมก้าวเดินไปด้วยกันอย่างมีเอกภาพ ด้วยพันธกิจ “วันดูแลโลก: บ้านส่วนรวมของเรา”

กำหนดการ

 1. กำหนดส่งผลงานได้ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2566 เวลา 24.00 น.
 2. ประกาศผลการประกวด และรับรางวัล วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566

รายละเอียดและเงื่อนไขการสมัครประกวดคลิปวีดีโอ

 1. จัดทำคลิปวีดีโอในหัวข้อ “วันดูแลโลก: บ้านส่วนรวมของเรา” โดยมีเนื้อหาของคลิปเกี่ยวกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งหมายถึงโลก: บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน
 2. ให้ผู้สมัครผลิตคลิปวีดีโอโดยให้ความยาวรวมของวีดีโอไม่เกิน 3 นาที
 3. ประเภทการจัดประกวดคลิปวีดีโอประกอบด้วย
  • 3.1 ประเภทคลิปวีดีโอภาษาไทย รุ่นอายุ 23 ปีขึ้นไป หรือส่งคลิปวีดีโอในนามองค์กร
  • 3.2 ประเภทคลิปวีดีโอภาษาไทย รุ่นอายุน้อยกว่า 23 ปี
  • 3.3 ประเภทคลิปวีดีโอภาษาอังกฤษสำหรับผู้มีอายุน้อยกว่า 23 ปี
 4. คลิปวีดีโอที่ส่งเข้าประกวดตามข้อ 3.2 หรือข้อ 3.3 ต้องไม่ซ้ำกัน
 5. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด สามารถส่งผลงานในนามบุคคลคนเดียว หรือเป็นทีมไม่เกิน 3 คน
 6. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถติดต่อขอรับหนังสือรับรองการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการนวัตกรรมรักษ์โลกได้จากสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย
 7. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น กรณีหากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ผู้ส่งผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
 8. ผู้ผลิตคลิปวีดีโอที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการพิจารณาตัดสินการประกวดคลิปวีดีโอ ยินยอมให้สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย คณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา และ การท่าเรือแห่งประเทศไทย นำผลงานมาทำซ้ำ ดัดแปลง และเผยแพร่ต่อสาธารณชนบนสื่อออนไลน์ ตลอดจนสื่อต่างๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมรักษ์โลก ตลอดจนโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่ทำงานร่วมกัน
 9. ​สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย จะพิจารณาคัดเลือกคลิปวีดีโอที่สมควรจะได้รับรางวัลสำหรับแต่ละประเภท จำนวน 5 รางวัล รวมผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น จำนวน 15 รางวัล โดยไม่มีการจัดอันดับ ผู้ผลิตคลิปวีดีโอที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท จากการท่าเรือแห่งประเทศไทย โล่ห์เกียรติยศ ใบประกาศเกียรติคุณจากคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม วุฒิสภา และของที่ระลึก สำหรับหนังสือรับรองการร่วมโครงการนวัตกรรมรักษ์โลก ทางสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทยจะออกให้ตามที่ร้องขอ
 10. ผู้ส่งคลิปวีดีโอเข้าประกวดประเภทบุคคลหรือประเภททีมที่ชนะการประกวด​ ต้องนำบัตรประชาชนของทุกคนมาแสดงตนเพื่อรับรางวัลในวันประกาศผลการประกวดคลิปวีดีโอ​ กรณียังไม่ถึงเกณฑ์​มีบัตรประชาชนให้ใช้หลักฐานอื่นของทางราชการในการยืนยันตัวตน​ หรือหนังสือจากสถาบันการศึกษา​ เพื่อยืนยันตัวตนและอายุ
 11. การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดคลิปวีดีโอถือเป็นที่สิ้นสุด
 12. การส่งผลงานคลิปวีดีโอ ให้ผู้สมัครนำคลิปวีดีโอขึ้น “UNLISTED YouTube” และ ส่งลิงค์ URL พร้อมกรอกฟอร์มใบสมัคร กำหนดส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม จนถึงวันที่​ 30​ มิถุนายน พ.ศ.​ 2566 เวลา 24.00 น. หากเกินกำหนดดังกล่าว ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดกรองคลิปวีดีโอออกจากการพิจารณา
 13. กำหนดการประกาศผลการประกวดอย่างเป็นทางการ และรับรางวัล วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566

รางวัลการประกวด

เงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท จากการท่าเรือแห่งประเทศไทย โล่เกียรติคุณจากคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม วุฒิสภา และของที่ระลึก

ติดต่อสอบถาม

โทร : 092-714-7818

อ้างอิงจาก

คุณสมบัติผู้สมัคร